Általános Adatkezelési Tájékoztató

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE/REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) alapján a Teladoc Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság ( a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a Társaságnál alkalmazandó általános adatvédelmi szabályokról.

A Társaság, mint adatkezelő adatai és elérhetőségei

Teladoc Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: Teladoc Hungary Kft.
Székhelye: 1083 Budapest, Szigony utca 26-32.
Adószáma: 13613781-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-864388
Telefonos elérhetősége: +36-1-4611515
Képviselője: dr. Karai Gábor

Adatvédelmi tisztviselőnk adatai

Név: Török Zombor
Elérhetősége: Teladoc Hungary Kft., 1083 Budapest, 1083 Budapest, Szigony utca 26-32.
Email címe: privacy_TDH@teladoc.com

I. Általános rendelkezések

1. Fejezet - A tájékoztató célja és hatálya

1.1. A tájékoztató célja

E tájékoztató célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson az érintettek részére a személyes adataik kezeléséről.

1.2. Általános rendelkezések

Az Adatkezelő valamennyi adatkezelése során jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató), továbbá egyéb belső szabályzatai, utasításai rendelkezései szerint jár el.

A jelen tájékoztatót a Társaságnál mindenkor érvényben levő további belső szabályzatokkal, utasításokkal együttesen kell értelmezni.

A jelen tájékoztató - bár a Társaság törekedett a teljes körű szabályozásra - nem szükségszerűen tartalmazza az összes, a Társaság tevékenységével és működésével kapcsolatos adatkezelést. Amennyiben olyan adatkezelés szükségessége merül fel, ami a jelen tájékoztatóban nem került rögzítésre, úgy a Társaság minden alkalommal külön adatkezelési összefoglaló közzétételével tájékoztatja az érintetteket az adott adatkezeléssel összefüggő lényeges körülményekről.

Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogait a jelen tájékoztató teljes körűen tartalmazza.

A jelen tájékoztató általános része a minden adatkezelésre irányadó általános szabályokat rögzíti, a különös része pedig specifikusan az egyes adatkezelésekre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat tartalmazza.

A Társaság munkavállalói (ideértve az állásra pályázók, valamint a kölcsönzött munkavállalók, illetve szövetkezeten keresztül foglalkoztatottak - együttesen munkavállalók) adatainak kezelésére külön Munkavállalói Adatkezelési szabályzat irányadó, mely a Társaság székhelyén elérhető minden munkavállaló, volt munkavállaló, illetve álláspályázatot benyújtó személy részére.

A jelen tájékoztatóban alkalmazott jogszabály rövidítések a következő jogszabályokra utalnak:

GDPR - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Info tv. - 2011. évi CXII. évi törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Ptk. - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Számviteli tv. - 2000. évi C. törvény a számvitelről

Art. - 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

Szvmt. - 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

1.3. A tájékoztató időbeli hatálya

A jelen tájékoztató kiadása napjától, a szükséges módosításokkal visszavonásig érvényes.

1.4. A tájékoztató személyi hatálya

A jelen tájékoztató személyi hatálya kiterjed mindenkire, akinek valamely személyes adatával kapcsolatban a Társaság valamilyen műveletet végez.

1.5. A tájékoztató tárgyi hatálya

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed mindazon személyes adatokra, amelyeket a Társaság

 • valamely szerződéses jogviszonyból adódóan,
 • az érintett adatszolgáltatása útján,
 • Társaság tevékenységből eredően került a birtokába.

2. Fejezet

2.1. A személyes adatok kezelésének alapfogalmai és elvei
2.1.1. Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.1.2. Személyes adatok különleges kategóriái

faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára, vonatkozó adatok, ezen belül

genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

2.1.3. Közérdekű adat

az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

2.1.4. Közérdekből nyilvános adat

a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

2.1.5. Érintett hozzájárulása

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

2.1.6. Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy azadatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.1.7. Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése is;

2.1.8. Adattovábbítás

ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.1.9. Nyilvánosságra hozatal

ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.1.10. Adattörlés

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.1.11. Adatmegsemmisítés

az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.1.12. Adatfeldolgozás

a személyes adatokon az adatkezelő megbízásából az adatfeldolgozó által végrehatott bármely adatkezelési művelet

2.1.13. Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.1.14. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer)

a személyes adatok bármely módon centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

2.1.15. Adatállomány

az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

2.1.16. Harmadik fél

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.1.17. Címzett

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.1.18. EGT-állam

az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, EU tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia

2.1.19. Harmadik ország

minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.1.20. Álnevesítés

a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

2.1.21. Profilalkotás

személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

2.1.22. Profilalkotás

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.2. Alapelve
A személyes adatok
 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); - ami azt jelenti, hogy az adatokat csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint szabad kezelni, és az érintett részére lehetővé kell tenni, hogy az adatkezelés körülményeiről (céljai, jogalap, időtartam stb.) megfelelően tájékozódhasson;
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem szabad kezelni a meghatározott célokkal össze nem egyeztethető módon (közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés megengedett) („célhoz kötöttség”); - ami azt jelenti, hogy egy meghatározott célból kezelt adatot csak kivételesen lehet más célra is felhasználni;
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); - ami azt jelenti, hogy csak akkor kezelhető a személyes adat, ha nincs más mód a meghatározott cél elérésére;
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); - ami azt jelenti, hogy az adatokban bekövetkező változásokat a lehet leghamarabb át kell vezetni;
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”); ez azt jelenti, hogy a meghatározott cél elérését (az adatkezelés maximális időtartamát) követően az adatot vagy törölni kell, vagy anonimizálni kell, hogy az adatból már ne lehessen az érintettet azonosítani;
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”); - megfelelő IT és egyéb biztonsági intézkedések kellenek, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá az adatokhoz;
 • Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”) - az adatkezelő az adatkezelési folyamatait belső utasításokkal, szabályozásokkal rögzíti, hogy a szervezetben pontosan követhetők legyen a folyamatok (és szükség esetén ez igazolható legyen a hatóságok felé).
2.3. Adatkezelések céljai

Az adatkezelések célját a Társaság minden egyes adatkezelés esetén külön határozza meg, ezek a Különös részben kerülnek rögzítésre.

2.4. Adatkezelések jogalapja

Az adatkezelések jogalapját a Társaság minden egyes adatkezelés esetén külön határozza meg, ezek is a Különös részben kerülnek rögzítésre.

A GDPR az adatkezelések jogalapjaként 6 típust különböztet meg, melyek a következők

2.4.1. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelések (érintett hozzájárulása)

Az érintett hozzájárulása minden esetben önkéntes, és kizárólag valamilyen aktív cselekménnyel valósulhat meg (a hallgatás nem beleegyezés). Ilyen lehet az írásbeli hozzájárulás (akár külön nyilatkozatban, akár például egy szerződés aláírásával, ahol a szerződés maga tartalmazza a hozzájárulást), az elektronikus felületen történő checkbox kipipálás, „hozzájárulok” gombra kattintás stb.).

A hozzájárulást minden egyes adatkezelés tekintetében külön-külön kell/lehet megadni.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelések jogszerűségét, tehát a hozzájárulást csak a jövőre nézve lehet visszavonni. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását, tehát a hozzájárulás visszavonása történhet akár egy írásbeli levél formájában, továbbá telefonon, e-mail-ben megküldött nyilatkozat formájában is.

16 évet be nem töltött személy, illetve a cselekvőképességében korlátozott személy hozzájáruló jognyilatkozata akkor érvényes, ha azt a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló/illetve cselekvőképességében korlátozott személy esetén gyámja/gondnoka adta meg, éppen ezért a 16 év alatti Érintett adatainak kezeléséhez a szülői jogokat gyakorló hozzájárulása szükséges.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

2.4.2. Olyan szerződés megkötéséhez, valamint teljesítéséhez szükséges adatkezelések, amelyben az érintett az egyik fél (szerződéses kötelezettség)

Amennyiben a személyes adat kezelése nélkül a szerződés teljesítése nem lehetséges, úgy ez jogszerű indoka lehet az adatkezelésnek. Ilyen esetben nem szükséges az érintett külön hozzájárulása.

A szerződések teljesítése körében felmerülő adatkezelések leggyakrabban a szerződő felek szerződésben rögzített személyes adataira vonatkoznak (név, lakcím stb.), de ilyenek lehetek például egy szolgáltatás igénybe vétele esetén a szolgáltatás igénybe vételével összefüggő adatok.

2.4.3. Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogszabályi kötelezettség)

A jogszabályokon alapuló adatkezelések célja az adott jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése. A jogszabályban elrendelt adatkezelések kötelező adatkezeléseknek minősülnek, melyek mértékét és időtartamát minden esetben a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Nagy számú jogszabály ír elő adatkezelési kötelezettséget. Fontos, hogy a jogszabályi kötelezettség nem opcionális, tehát azokat minden esetben teljesíteni kell.

Ilyenek lehetnek például az adózási, bérszámfejtési kötelezettségekkel összefüggő adatkezelések, a Társaság által vezetett nyilvántartások, számlák, számviteli bizonylatok adattartalma stb.).

2.4.4. Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

Olyan speciális esetben, amikor az érintett nem tudja a saját érdekeit érvényesíteni, vagy az eljárásában akadályoztatva van, lehetőség van arra, hogy az adatai kizárólag a szükséges mértékben, és kizárólag az akadályoztatás idejére a létfontosságú érdek érvényesítése körében kerüljön kezelése.

2.4.5. Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (hatósági adatkezelések)

Miután a Társaság nem hatóság, így ilyen jogalapon nem végez adatkezelést.

2.4.6. Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek)

A jogos érdek alapja általában egy jogszabályban, vagy megállapodásban rögzített, illetve üzleti szempontból méltányolható jog érvényesítése, ugyanakkor ez egy lehetőség, és nem kötelezettség, mint pl. a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelések.

A jogos érdeken alapuló adatkezelések a Társaság döntésétől függnek, a célt azonban is esetben meg kell határozni és utóbbi a megalapozottságát bizonyítani kell tudni.

A jogos érdeken alapuló adatkezelések különösen a Társaság tevékenységének népszerűsítése körében megvalósuló adatkezelések, a honlapon/elektronikus felületen a szolgáltatások optimalizálása, valamint a szolgáltatások használatára vonatkozó információk gyűjtése (pl. cookie-k alkalmazása).

Fontos körülmény, hogy a jogos érdek alkalmazásának feltétele, hogy ezen érdekekkel szemben ne élvezzen elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (különösen, ha az érintett gyermek).

Minden olyan esetben tehát, amikor az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, a Társaság egy úgynevezett érdekmérlegelési teszt alapján dönt az adatkezelés megengedhetőségéről. Az érdekmérlegelési teszt lényege, hogy a Társaság azonosítja az elérni kívánt célját, annak lehetséges eszközeit, és ezzel szembeállítva megvizsgálja az érintettek jogait és jogos érdekeit, és csak akkor kezelheti az adatokat, ha a Társaság jogos érdeke felülírja az érintett jogos érdekét.

Az érdekmérlegelési tesztet a Társaság minden esetben írásban dokumentálja, annak megállapításairól pedig az érintett tájékoztatást kérhet.

3. Fejezet

3.1. Adatbiztonsági rendszabályok

A Társaság működésével és tevékenységével összefüggésben kezelt személyes adatokat elektronikus formában és papír alapon is tárolja. Az adatok biztonsága érdekében a Társaság megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket alkalmaz.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az adatbiztonság követelményének érvényesüléséről az Adatkezelő külön utasításokkal, szabályzatokkal gondoskodik. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a külön utasítások és szabályzatok mindenkor hatályos tartalmát a tagjai, illetve érdekkörében eljáró harmadik személyek (így különösen az adatfeldolgozók) megismerjék, és ezeknek megfelelően járjanak el.

3.2. Az adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége

Az Adatkezelőnek kötelezettsége, hogy az érintett részére a személyes adatai kezeléséről, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújtson. A Társaság ezen tájékoztatási kötelezettségének a jelen Általános Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával, valamint szükség esetén rövid, egyedi adatkezelési tájékoztatók elfogadásával és közzétételével tesz eleget.

Amennyiben az itt megfogalmazottakkal kapcsolatosan bármilyen kérdése lenne, illetve a jelen dokumentumban rögzített jogait érvényesíteni kívánja, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail elérhetőségen: privacy_TDH@teladoc.com

 • A Társaság hivatalos elérhetőségei a jelen Tájékoztató első részében kerülnek rögzítésre, továbbá minden egyedi adatkezelési tájékoztatóban is feltüntetésre kerülnek.
 • A Társaság Adatvédelmi Tisztviselőjének elérhetősége szintén az első részben került rögzítésre.
 • A Társaság adatkezelése során alkalmazott adatfeldolgozók listája a Társaság honlapján, a jelen Tájékoztató 5. Fejezet végén jelölt elérhetőségi címen megtalálható, és a Különös részben minden egyes adatkezelés esetén a „Címzettek” oszlopban meghatározásra kerül az adott adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó kategóriája (az általa nyújtott szolgáltatás megjelölése útján). A Társaság által alkalmazott Szerver szolgáltató és az IT szolgáltató minden elektronikusan rögzített adathoz hozzáféréssel rendelkezik, így ezen szolgáltatók a Különös részben az Adatkezelés címzettjei között már nem kerülnek külön feltüntetésre. Adatfeldolgozó csak olyan személy/vállalkozás lehet, aki írásbeli szerződésben vállalja az adatfeldolgozási feladatok ellátását, és akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására (az adatkezelés célját, jogalapját, az adatkezelési feladatokat és körülményeket, ideérve a szükséges biztonsági intézkedéseket is az adatkezelő határozza meg). Az adatfeldolgozó nem jogosult az általa kezelt adatokat saját célra felhasználni.
 • Az adatkezelések célja és jogalapja minden egyes adatkezelés esetében a Különös részben kerül feltüntetésre. Amennyiben az adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapul, úgy a különös rész ezen specifikus jogos érdeket külön meghatározza.
 • Szintén a Különös részben kerül feltüntetésre, hogy a kezelt személyes adatokhoz ki fér és férhet hozzá, azok kihez, milyen célból (hatósághoz, harmadik személyhez) kerülnek továbbításra.
 • Az adatok továbbításával összefüggésben a Társaság az alábbiakról tájékoztatja az érintetteket:
  • A Társaság az általa kezelt személyes adatokat szerződéses kötelezettségei teljesítése és jogai érvényesítése során és céljából - annak jellegétől függően - továbbíthatja az érintett bíróságok, hatóságok részére; ezen túlmenően egyes jogszabályi kötelezettségek teljesítése is adattovábbítással járhat (pl. számlák, bizonylatok adattartalmának NAV részére történő továbbítása, pénzmosás gyanú esetén bejelentés, hatósági ellenőrzések során, amennyiben ehhez szükséges).
  • A Társaság az adatokat a jogos érdekeinek az érvényesítéséhez jogosult bíróságok, hatóságok részére továbbítani (számlakövetelések, kártérítési igények, bűncselekmények gyanúja esetén a feljelentéshez szükséges adatok stb.).
  • A Társaság jogosult a kötelezettségei teljesítéséhez és jogai érvényesítéséhez adatfeldolgozókat igénybe venni (tárhely szolgáltató, könyvelő, bérszámfejtő, orvos, egészségügyi szolgáltató, ügyvéd).
  • A Társaság EGT térségen kívüli területre kizárólag akkor továbbít személyes adatot, ha az feltétlenül szükséges és az érintett ország rendelkezik a Bizottság megfelelőségi határozatával, vagy ha az adattovábbítás megfelelő és alkalmas garanciák mellett történik; ez utóbbiakról az érintettek bármikor információt kérhetnek a Társaságtól.
 • Az egyes adatkezelések időtartamát, és az adatok/dokumentumok megőrzésének idejét szintén az egyes adatkezeléseknél, a Különös Részben rögzítjük. Amennyiben egy adat/dokumentum esetében nem határozható meg a pontos időtartam, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai kerülnek rögzítésre.
 • Az érintett a továbbiakban részletezett módon kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, bizonyos esetekben joga van az adathordozhatósághoz. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármikor, díjmentesen visszavonhatja. Az érintett jogosult a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogait részletesen a következő pont tartalmazza.
 • Az Érintettek adatainak kezelése során:
  • Amikor az adatkezelés jogszabályon alapul, a személyes adatok megadásának kötelezettségét a jogszabály írja elő, ilyen esetben az adatokat az Érintettek kötelesek megadni;
  • Amikor az adatkezelésre szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, úgy az adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul. Ha ilyen esetben az adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele, ezt a tény a Társaság a Különös Részben külön jelzi;
  • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Érintett bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, mely esetben - ha az adatokat más jogalapon már nem lehet kezelni, és nincs olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvezne az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben - az adatok törlésre kerülnek.
 • a Társaság automatikus döntéshozatalt, és profilalkotást nem végez.

4. Fejezet

Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
4.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • történik-e automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás;
 • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Amennyiben tehát Ön szeretné tudni, hogy a Társaság kezeli-e az ön személyes adatát, és ha igen akkor milyen körülmények között, akkor erről tájékoztatást kérhet.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát igény esetén az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

4.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Kérjük amennyiben bármilyen személyes adata megváltozik, ezt haladéktalanul jelezze, hogy az adatot javíthassuk a nyilvántartásunkban.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatást ad ezen címzettekről.

4.3. A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (megvalósult az adatkezelés célja);
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke és az érintett tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzést célzó adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell (pl. ha hatóság előírja).

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Társaság nem köteles az adatokat törölni, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • bizonyos esetekben a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ennek a célnak az elérést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve, amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad ezen címzettekről.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát (tehát amíg nem nyer bizonyosságot, hogy a kezelt adatok helyesek);
 • az adatkezelés jogellenes, az érintett azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását (mer utóbb esetleg az adatkezelés jogszerűvé tehető és akkor nem kell újra felvenni az adatokat);
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapul adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozásra kerül, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad ezen címzettekről.

4.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

4.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekből történő, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
4.8. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

A panasz tárgyát a felügyeleti hatóság kivizsgálja és ésszerű határidőn belül tájékoztatja a panaszost a vizsgálattal kapcsolatos fejleményekről és eredményekről, különösen, ha további vizsgálat vagy egy másik felügyeleti hatósággal való együttműködés válik szükségessé. A panasz nyomán a felügyeleti hatóság jogosult eljárást kezdeményezni az adatkezelővel szemben.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A magyar Adatvédelmi Hatóság adatai
Megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Rövidített neve: NAIH
Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Telefax: +36 1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
4.9. Bírósági igényérvényesítés

Az Érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelő (adatfeldolgozó) az előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az Adatvédelmi Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

5. Fejezet

Adatfeldolgozás

A Társaság a működése biztosítása érdekében különböző szolgáltatásokat vehet igénybe (pl. adminisztratív szolgáltató, postázási szolgáltató, könyvelő, futár stb.). Az ilyen szolgáltatások gyakran járnak együtt személyes adatok kezelésével. Ilyen szolgáltatások igénybe vétele esetén a Társaság adatkezelőnek, a szolgáltató pedig adatfeldolgozónak minősül.

A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg, azaz a Társaság határozza meg az adatfeldolgozó(k) számára, hogy milyen adatokkal milyen műveleteket hajtsanak végre. Az adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni, illetve szükség esetén törölni.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni, melyben meg kell határozni legalább adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő GDPR szerinti kötelezettségeit és jogait, valamint felelősségét. A vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

Az Adatfeldolgozók listája ezen a linken érhető el:

https://teladoc.hu/files/Adatfeldolgozok_listaja.pdf
II. Különös rész

A Társaság adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenysége

A Társaság a szolgáltatásait (virtuális egészségügyi szolgáltatások, telefonon/applikációban elérhető orvosi tanácsadás, asszisztencia, ellátásszervezés) egyrészt közvetlenül nyújtja az ügyfelei részére, másrészt biztosítók, munkáltatók és egyéb szervezetek megbízásából végzi tevékenységét. A személyes adatok kezelése tekintetében ez két különálló szerepkört jelent, az első esetben a Társaság adatkezelőnek, a második esetben - amikor a személyes adatokat biztosítók, munkáltatók vagy más szervezeteket megbízásából és utasítása szerint kezeljük - adatfeldolgozónak minősül.

1. A Társaság által önálló adatkezelőként végzett adatkezelések
1.1. Üzleti partnerek adatainak kezelése

Mint minden gazdasági szereplő, a Társaság az üzleti tevékenységével összefüggésben, szerződések létesítése és teljesítése, valamint az ezekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése (szállítás/beszerzés szervezése, számlázás/számlafizetés, panaszügyek kezelése, jótállási/szavatossági igények intézése stb.), céljából a vele üzleti kapcsolatban (beszállítói, szolgáltatói viszonyban) álló, illetve ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó személyek (jogi személyek esetén az azokat képviselő személyek) adatait kezeli. Az üzleti partnerekkel kötött szerződéssel érintett adatok kezelése egyrészről a szerződéspéldányok, bizonylatok/számlák papír alapú irattárazásával, másrészről az adatoknak elektronikus mentésével valósul meg. Az üzleti partnerek részére a kapcsolatfelvételkor/üzleti kapcsolat létesítésekor külön rövid adatkezelési tájékoztatót bocsátunk rendelkezésre.

1.2. Szolgáltatások-nyújtásával összefüggő adatkezelések
1.2.1. MED24 szolgáltatás

A Társaság, mint Szolgáltató virtuális egészségügyi szolgáltatásokat (Med24) nyújt ügyfelei részére, mely szolgáltatások a Teladoc.hu weboldalon, illetve mobiltelefonos applikációban érhetők el. Ezen szolgáltatások bárki számára elérhetők, a díjfizetés a szolgáltatási csomagok tartalmától függ. Ezen szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződés megkötésekor a Társaság külön rövid adatkezelési tájékoztatót bocsát rendelkezésre, ezen adatkezelési tájékoztató az alábbi linken is elérhető:

https://med24.teladoc.hu/uploads/staticcontent/0/ea/d75/0ead756321d82bd1e62cf983a05b30fe.p df
1.2.2. Meghatározott gyógyszertermékek kapcsán működtetett betegtámogató programok

Meghatározott gyógyszertermékek esetében elérhetők betegtámogató programok, ezek lényege, hogy a betegek részére egy telefonvonal áll rendelkezésre, melyen bármely kérésüket feltehetik, illetve bármely az adott gyógyszerrel kapcsolatos tapasztalatukat bejelenthetik a hívást fogadó egészségügyi szakember részére. A betegtámogató programokkal összefüggésben minden esetben külön rövid adatkezelési tájékoztatót teszünk közzé/bocsátunk rendelkezésre.

1.2.3. Egészségügyi asszisztencia-szolgáltatások ügyfelei/munkavállalói részére

A Társaság - külön szerződéses megállapodások szerint - egészségügyi asszisztencia szolgáltatásokat (egészségügyi call-center szolgáltatás, ellátás-szervezés, képalkotó és diagnosztikai vizsgálat szervezés) nyújt egyes biztosítók/munkáltatók/egyéb szervezetek ügyfelei/munkavállalói részére. Ezen szolgáltatás lényege, hogy a szolgáltatás csomagot a biztosító/munkáltató/egyéb szervezet vásárolja meg a Társaságtól, a szolgáltatást magát azonban a biztosító/munkáltató/egyéb szervezet ügyfele/munkavállalója veszi igénybe. Ilyen esetben az érintett azonosításához feltétlenül szükséges adatokat (név, születési dátum, anyja neve, biztosítási fedezet fennálltára/szolgáltatási jogosultságra vonatkozó adatok: szerződésszám, biztosítási fedezet kezdete, ügyfélkód) a biztosító/munkáltató/egyéb szervezet bocsátja a Társaság rendelkezésére, ezen adatok ahhoz szükségesek, hogy az érintettnek a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó jogosultsága azonosítható legyen. A szolgáltatások igénybe vétele során keletkező adatokat a Társaság önálló adatkezelőként kezeli, ezen adatokra a biztosító/munkáltató/egyéb szervezet nem lát rá, ezekről információt nem kap.

Az Asszisztencia-szolgáltatások igénybevétele során a telefonhívások rögzítésre kerülnek, annak érdekében, hogy az adott tájékoztatást/egészségügyi tanács, valamint a megszervezett ellátás részletei visszaidézhetők legyenek (minőségbiztosítás), amely hívás során is elhangozhatnak az érintett által önként megosztott személyes adatok, így különösen egészségügyi adatok. Amennyiben a hívás során elhangzottak alapján szükséges, úgy a szolgáltatás keretében az érintett további visszahívást, e-mail tájékoztatást is kérhet, amennyiben ezen elérhetőségeit rendelkezésre bocsátja, és e-mailben is lehetősége van az érintettnek a szolgáltatás-nyújtáshoz szükséges információk megadására.

Az érintett a hívás kezdetén automata tájékoztatást kap a hívás rögzítéséről, amennyiben nem járul hozzá a hívás rögzítéséhez, kérjük szakítsa meg a hívást. A hívásrögzítéshez való hozzájárulás önkéntes, a hozzájárulás hiányában azonban nem tudja a telefonos szolgáltatásokat igénybe venni, ilyen esetben e-mailben van lehetősége a szolgáltatásokra vonatkozó igényét bejelenteni, az ahhoz szükséges adatait megadni, és arra vonatkozó válaszokat is e-mailben kap.

A Társaság a fogadott hívásokról és megkeresésekről, az azok nyomán megtett intézkedésekről a nyomon követhetőség érdekében elektronikus (CRM) nyilvántartást vezet.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei
Biztosító/ munkáltató/ egyéb szervezet által továbbított azonosító adatok Azonosításhoz szükséges adatok:
név,
születési dátum,
anyja neve
Szolgáltatási jogosultság azonosításához szükséges adatok: szerződésszám, biztosítási fedezet kezdete, ügyfélkód
A Társaság és a biztosító/ munkáltató/ egyéb szervezet közötti szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása és jogosultak azonosítása Érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pont Érintett
Asszisztencia szolgáltatások - beérkező telefonhívás Azonosításhoz szükséges adatok:
név,
születési dátum,
anyja neve
Szolgáltatási jogosultság azonosításához szükséges adatok:
szerződésszám,
biztosítási fedezet kezdete,
ügyfélkód
Telefonszám
Hívás időpontja és a beszélgetés hangfelvétele
A telefonhívás során az érintett által megadott bármely további adat (egészségügyi adatok)
A Társaság és a biztosító/ munkáltató/ egyéb szervezet közötti szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása és minőségbiztosítás Érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pont, (egészségügyi adatok tekintetében GDPR 9. cikk (2) a) pont) amit a hangrögzítésre vonatkozó figyelmeztetést követően a hívás folytatásával ad meg Érintett
Asszisztencia szolgáltatások - beérkező e- mail megkeresés Azonosításhoz szükséges adatok:
név,
születési dátum,
anyja neve
Szolgáltatási jogosultság azonosításához szükséges adatok:
szerződésszám,
biztosítási fedezet kezdete,
ügyfélkód
E-mail cím
E-mail megkeresés időpontja
Az e-mailben az érintett által megadott bármely további adat (egészségügyi adatok)
A Társaság és a biztosító/ munkáltató/ egyéb szervezet közötti szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása és minőségbiztosítás Érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pont, (egészségügyi adatok tekintetében GDPR 9. cikk (2) a) pont) amit az e-mail megkeresés elküldésével ad meg Érintett
Asszisztencia szolgáltatások - A telefonhívást/ e-mail megkeresést követő esetleges további kommunikáció az Adatkezelő és az érintett között (email vagy telefon visszahívás) Azonosításhoz szükséges adatok:
név,
születési dátum,
anyja neve
Telefonhívás esetén:
telefonszám,
hívás időpontja és a beszélgetés hangfelvétele
E-mail esetén: e-mail cím
A Társaság és a biztosító/ munkáltató/ egyéb szervezet közötti szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása és minőségbiztosítás Érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pont, (egészségügyi adatok tekintetében GDPR 9. cikk (2) a) pont) amit az elérhetőségének rendelkezésre bocsátásával ad meg Érintett
Feljegyzés a Teladoc rendszerében Ügyfél-, és szolgáltatási jogosultság azonosító adatok,
Telefonhívás időpontja/e-mail megkeresés időpontja
Ügyfél igényének leírása
Megtett intézkedések
A Társaság és a biztosító/ munkáltató/ egyéb szervezet közötti szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása és minőségbiztosítás Érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pont, (egészségügyi adatok tekintetében GDPR 9. cikk (2) a) pont) amit a szolgáltatások igénylésével ad meg Érintett

A hangfelvétel készítéséről a hívás elején tájékoztatjuk az érintetteket. A telefonbeszélgetéseket és az esetleges utólagos kommunikációt 5 évig őrizzük, a hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetők.

Amennyiben Ön e-mailen esetleg bármely olyan dokumentációt küld, amely személyes adatot tartalmaz, ezzel önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megküldött adatokat kezeljük. Az adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, kivéve, ha jogszabály más megőrzési időt ír elő, illetve, ha az adatkezelés szükséges ahhoz, hogy az esetleges későbbi igényérvényesítés során igazolni tudjuk a teljesítést, ebben az esetben az adatokat a jogszabályban előírt időtartamig, illetve az esetleges igények jogerős elbírálásáig, vagy igények elévülési idejéig, azaz 5 évig őrizzük.

1.2.4. Medihelp-WIVE tanácsadó vonal

A Társaság - külön szerződéses megállapodások szerint - orvosi tanácsadó vonalat működtet a Medihelp Wive szolgáltatását igénybe vevő ügyfelei részére. A szolgáltatás lényege, hogy a Medihelp az ügyfelei részére hordozható elektrokardiogramm készüléket bocsát rendelkezésre, melynek felvételei egy applikáció (WIVE alkalmazás) segítségével elektronikusan kiértékelésre kerülnek. A Medihelp ügyfelei a kiértékelt felvétel tekintetében egy orvossal további konzultációt folythatnak, amit a Társaság biztosít.

A szolgáltatás biztosítása során a Medihelp a Társaság rendelkezésére bocsátja azoknak az ügyfeleinek a nevét és születési dátumát, akik a szolgáltatást igénybe kívánják venni, és erre a Medihelp-et írásban felhatalmazták. Az ügyfél e-mailen elküldi az Applikáció által készített kiértékelést a wiwe@teladoc.hu e-mail címre, majd ezt követően a kiértékelés történhet e-mailben, vagy telefonos call-centeren keresztül.

A telefonbeszélgetés rögzítésre kerül. Kérjük, hogy amennyiben ehhez nem járul hozzá, illetve nem kívánja, hogy a Társaság a személyes adatait kezelje legkésőbb az automata tájékoztató szöveg elhangzása után szakítsa meg a hívást. A hívásrögzítéshez való hozzájárulás önkéntes, a hozzájárulás hiányában azonban nem tudja a telefonos szolgáltatásokat igénybe venni, ilyen esetben e-mailben van lehetősége a szolgáltatásokra vonatkozó igényét bejelenteni, az ahhoz szükséges adatait megadni, és arra vonatkozó válaszokat is e-mailben kap.

A Társaság a fogadott hívásokról, az azok nyomán megtett intézkedésekről a nyomon követhetőség érdekében elektronikus (CRM) nyilvántartást vezet.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei
Medihelp által továbbított személyazonosító adatok Név,
Születési idő
A Társaság és a Medihelp közötti szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása, az érintett azonosítása, szolgáltatási jogosultság ellenőrzése Érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pont Érintett
EKG felvételek, illetve annak kiértékelése emailen történő megküldése Név
Születési idő
E-mail cím EKG felvétel, és annak szöveges kiértékelése
A Társaság és a Medihelp közötti szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása, minőségbiztosítás Érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pont és GDPR 9. cikk (2) a) pont Érintett
Telefonon keresztül történő kiértékelés Név
Születési idő
Beküldő e-mail cím
EKG felvétel
Telefonszám
Hívás időpontja
telefonhívás hangfelvétele
A Társaság és a Medihelp közötti szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása, minőségbiztosítás Érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pont és GDPR 9. cikk (2) a) pont Érintett
A telefonhívást követő esetleges kommunikáció az Adatkezelő és az érintett között (email vagy telefon visszahívás) Név
E-mail esetén: e-mail cím és az e-mail tartalma
Telefonhívás esetén: telefonszám hívás időpontja és a a beszélgetés hangfelvétele
A Társaság és a Medihelp közötti szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása, minőségbiztosítás Érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pont és GDPR 9. cikk (2) a) pont Érintett
Feljegyzés a Teladoc rendszerében Név
születési idő
e-mail cím és/vagy telefonszám,
EKG leletek megtett intézkedések
A Társaság és a Medihelp közötti szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása, minőségbiztosítás Érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pont és GDPR 9. cikk (2) a) pont Érintett

A hangfelvétel készítéséről a hívás elején tájékoztatjuk az érintetteket. A telefonbeszélgetéseket és az esetleges utólagos kommunikációt 5 évig őrizzük, a hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetők.

Amennyiben Ön e-mailen esetleg bármely olyan dokumentációt küld, amely személyes adatot tartalmaz, ezzel önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megküldött adatokat kezeljük. Az adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, kivéve, ha jogszabály más megőrzési időt ír elő, illetve, ha az adatkezelés szükséges ahhoz, hogy az esetleges későbbi igényérvényesítés során igazolni tudjuk a teljesítést, ebben az esetben az adatokat a jogszabályban előírt időtartamig, illetve az esetleges igények jogerős elbírálásáig, vagy igények elévülési idejéig, azaz 5 évig őrizzük.

1.2.5. Gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazással kapcsolatos tájékoztató vonal üzemeltetése

A Társaság - külön szerződéses megállapodások szerint - a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás feltételeként előírt minősített információs rendszert működtet. A jogosult kiskereskedelmi tevékenysége folytató üzletek (pl. drogériák, élelmiszer-láncok) nyitvatartási ideje alatt, a fogyasztó, illetve az ület dolgozói által kezdeményezett telefonhívásra tájékoztatást nyújt a gyógyszerek biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

A telefonbeszélgetés rögzítésre kerül. Kérjük, hogy amennyiben ehhez nem járul hozzá, illetve nem kívánja, hogy a Társaság a személyes adatait kezelje legkésőbb az automata tájékoztató szöveg elhangzása után szakítsa meg a hívást. A hívásrögzítéshez való hozzájárulás önkéntes, a hozzájárulás hiányában azonban nem tudja a telefonos szolgáltatásokat igénybe venni, ilyen esetben e-mailben van lehetősége a szolgáltatásokra vonatkozó igényét bejelenteni, az ahhoz szükséges adatait megadni, és arra vonatkozó válaszokat is e-mailben kap.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei
Telefonos tájékoztató vonal Telefonszám
Hívás időpontja
telefonhívás hangfelvétele
A beszélgetés során az érintett által megadott adatok
A Társaság és a jogosult kiskereskedelmi tevékenysége folytató üzletek közötti szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása, minőségbiztosítás Érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pont és GDPR 9. cikk (2) a) pont Érintett

A hangfelvétel készítéséről a hívás elején tájékoztatjuk az érintetteket. A telefonbeszélgetéseket és az esetleges utólagos kommunikációt 30 napig őrizzük, a hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetők.

Amennyiben Ön e-mailen esetleg bármely olyan dokumentációt küld, amely személyes adatot tartalmaz, ezzel önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megküldött adatokat kezeljük. Az adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, kivéve, ha jogszabály más megőrzési időt ír elő, illetve, ha az adatkezelés szükséges ahhoz, hogy az esetleges későbbi igényérvényesítés során igazolni tudjuk ateljesítést, ebben az esetben az adatokat a jogszabályban előírt időtartamig, illetve az esetleges igények jogerős elbírálásáig, vagy igények elévülési idejéig, azaz 5 évig őrizzük.

1.2.6. Orvoskereső szolgáltatások

A Társaság, mint Szolgáltató a felhasználók, mint érintettek részére információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, melynek keretében a Felhasználó, regisztrációt követően Egészségügyi Szolgáltatókat tartalmazó, folyamatosan frissülő adatbázisban kereshet az Egészségügyi Szolgáltatók között, valamint egyéni választása szerint időpontot foglalhat.

A Szolgáltatás igénybevételének feltétele az érvényes regisztráció. A szolgáltatásokra történő regisztráció, valamint a szolgáltatások igényben vétele szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár, és tekintettel a szolgáltatások jellegére a Társaság egészségügyi adatokat is kezel. A Társaság egészségügyi adatot kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezel.

Az orvoskereső szolgáltatásokra vonatkozó részletes adatkezelési szabályok az orvoskereső oldal láblécében található.

1.2.7. Postázás, futárszolgálattal érkező levelek, valamint elektronikus megkeresések kezelése, kimenő posta kezelése

A központi postacímre, valamint a központi címre érkezett megkereséseket az arra felhatalmazással rendelkező kolléga fogadja és továbbítja az Adatkezelő szervezetén belül, ezzel kapcsolatosan a megkeresésekben szereplő esetleges személyes adatok kezelésére kerül sor. A beérkező írásbeli megkeresések elektronikus formában külön irattári szabályok szerint kerülnek mentésre és az illetékes ügyintézőhöz továbbításra.

A kimenő postázás (mind a helyi, mind a központi postázás) során készülő postai feladóvevények és tértivevények, a visszaérkezést követően az érintett levél mentésével azonos módon, azzal együtt kerül elmentésre a feladás igazolásául.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei
Beérkező megkeresések kezelése Bármely a megkeresésben a küldő által rögzített személyes adat (így különösen feladó neve, címe, e-mail esetén e-mail címe, a megkeresés tartalma) Beérkező megkeresések kezelése Jogos érdek a Társaság jogszerű működéséhez a megkeresések kezelése - GDPR 6. cikk (1) f) pont Szerződéses jogviszony fennállása esetén, a beérkező megkereséseket szerződéses kötelezettség teljesítése jogalapon kezeljük - GDPR 6. cikk (1) b) pont Érintett
Kimenő posta feladóvevények és tértivevények Címzés adatok Kimenő posta nyilvántartása Jogos érdek annak igazolása, hogy a levelezés megtörtént - GDPR 6. cikk (1) f) pont Társaság nyilvántartási rendszere

A beérkező megkereséseket azok tartalmától függően, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített ügytípusok szerinti ideig kezeljük. A kimenő postázás igazolásai minden esetben az érintett levéllel együtt, és az arra irányadó megőrzési idő szerint kerül megőrzésre.

1.1. A teladoc.hu oldalon található „Kapcsolat” űrlap használata során megvalósuló adatkezelés

A Társaság a teladoc.hu oldalon közvetlen Kapcsolat linket biztosít minden érdeklődő részére. A funkció használata önkéntes, ezen keresztül bárki kérdést tehet fel, megkeresést intézhet a Társaság felé. A kérdésfeltevés során, a válasz megküldéséhez szükség van az érintett nevére és e-mail címének a megadására.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei
Teladoc.hu oldalon elérhető Kapcsolat funkció Név
E-mail cím
Bármely olyan személyes adat, amit az érintett a kérdésfeltevés során megad (nem kötelező)
Beérkező megkeresések kezelése Jogos érdek - GDPR 6. cikk (1) f) pont, az érdeklődőkkel való kapcsolattartás, érdeklődések megválaszolása Érintett

A Kapcsolat link használata során megadott nevet és e-mail címet és esetleges más személyes adatokat a Társaság kizárólag a kérdésre vonatkozó válasz megküldése céljából és az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, ezen adatok legkésőbb a válasz elküldését követő 30. napon törlésre kerülnek.

2. A Társaság által adatfeldolgozóként végzett adatkezelések

Bizonyos esetekben a Társaság a szolgáltatásait biztosítók/egyéb szervezetek részére nyújtja, mint kiszervezett szolgáltatás, ilyen esetben a Társaság nem önálló adatkezelőként, hanem mint adatfeldolgozó, az adott biztosító utasításai szerint végzi.

A személyes adatok kezelésének részleteiről minden esetben az adatkezelő köteles az érintettet tájékoztatni, így amikor a Társaság adatfeldolgozóként jár el, akkor az a biztosító/egyéb szervezet nyújt tájékoztatást az adatkezelésről, aki az ügyfelei részére megrendeli a Társaság szolgáltatásait (és viseli ezek költségét, általában tételes elszámolás alapján).

Amennyiben a személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, úgy előfordulhat, hogy a szolgáltatási folyamat úgy kerül kialakításra, hogy az érintett a Társasággal való első kapcsolatfelvétel során adja meg a hozzájárulást a személyes adatai kezeléséhez, ez azonban nemváltoztat azon, hogy a Társaság ilyen esetben is adatfeldolgozóként jár el (a hozzájárulást a Társaság a megbízója képviseletében kéri be).

Amennyiben tehát Ön egy biztosító vagy más szervezet által nyújtott szolgáltatás részeként veszi igénybe a Társaság szolgáltatásait, úgy kérjük, hogy forduljanak az Önökkel szerződésben álló biztosítóhoz/egyéb szervezethez az adatkezeléssel kapcsolatos további részletes információért.

3. Egyéb, a jelen tájékoztatóban nem nevesített adatkezelések

A Társaság a jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem részletezett adatkezeléseket is folytathat, ezek vonatkozásában minden esetben az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást az érintettek részére.

4. Záró rendelkezések

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2.0 verzió 2022. április 8-tól hatályos.